EduWeb

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 26 martie 2020

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 26 martie 2020 modifică modul în care îşi pot desfăşura activitatea furnizorii de formare profesională.

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 26 martie 2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială EMITENT GUVERNUL ROMÂNIEI Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 30 martie 2020 – data intrării în vigoare 30-03-2020

Art. IX. 

(1) Pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, pregătirea teoretică a programelor de formare profesională în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția programelor de nivel de calificare 1, se poate desfășura și în sistem online, cu notificarea comisiei de autorizare, însoțită de dovada accesului la internet și a deținerii de mijloace electronice, pentru fiecare cursant în parte.

(2) Notificarea comisiei de autorizare se face în condițiile art. 30 din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin poșta electronică, iar dovada prevăzută la alin. (1) se face cu următoarele documente, după caz:

a) contracte de închiriere sau de punere la dispoziție de mijloace electronice, încheiate de către furnizorul de formare autorizat cu terți, și procesul-verbal de predare a acestora către fiecare cursant în parte;

b) declarație pe propria răspundere a fiecărui cursant că are acces la internet și la mijloacele electronice necesare parcurgerii pregătirii teoretice, semnată și datată.

(3) La încetarea stării de urgență furnizorul de formare autorizat este obligat să testeze cursanții în vederea verificării însușirii noțiunilor de teorie parcurse în sistem online.

Art. X. 

(1) Pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020, următoarele documente se pot transmite și în format electronic, după cum urmează:

a) cererile și dosarele de autorizare ca furnizor de formare profesională;

b) notificarea modificărilor condițiilor de autorizare, însoțită de declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al furnizorului de formare profesională autorizat;

c) acordul comisiei de autorizare în cazul notificării modificărilor condițiilor de autorizare;

d) notificarea și acordul pentru desfășurarea unor programe de formare profesională în alt județ decât în cel în care furnizorul este autorizat.

(2) Membrii comisiei de autorizare primesc documentația electronic, iar după analizarea ei și a rapoartelor de evaluare întocmite de specialiști, își exprimă acordarea sau neacordarea autorizației prin e-mail, în cadrul unei ședințe lunare electronice.

(3) Pe durata instituirii stării de urgență activitatea de monitorizare a furnizorilor de formare profesională autorizați și activitatea de examinare a participanților la programele de formare profesională se suspendă.

(4) În funcție de hotărârile comitetelor județene pentru situații de urgență, comisiile de autorizare pot decide suspendarea derulării programelor de formare profesională.
Creat cu